Forsiden
Silokaia
Bilder
Diagrammer
Dokumentasjon
Politisk behandling
Kart
Kontakt
Kanalbyen Utvikling AS

Silokaia

Arealet ”Silokaia” ble kjøpt av Staten på ca. 1920 tallet. Fra den gang og fram til i dag har området vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Havnas behov for mer havneareal medførte at bystyret i 2003 vedtok å bygge ny havn i Kongsgård –Vige, og at de sentrumsnære arealene på Silokaia skulle utvikles til en ny bydel.

Bakgrunn
Kristiansand Havn KF har med bakgrunn i bystyrets vedtak fra juni 2003 (sak 80/03), utarbeidet "Forslag til reguleringsplan for Silokaia." Bystyret la i sett vedtak føringer for at havnevirksomheten, med unntak av cruisetrafikken, skulle flyttes. Området skulle deretter frigis til byutvikling.

Fremdrift
Prosjektet planlegges med byggestart i 2010, og utbygging i 3 trinn – med 2 - 3 år pr. trinn. Etterspørsel i markedet vil selvfølgeig påvirke fremdriften.

Innhold
Planen legger til rette for en utbygging av i alt:

Videre legger også planen til rette for cruisetrafikk fra Silokaia via en ny kaifront etablert 25 m utenfor dagens.

Konsekvensutredninger
Det er gjennomført konsekvens utredninger på en rekke områder. Disse er tematistk gjennomgått i ”Plandokumentet.”

Dokumentasjon
Planen er dokumentert og illustrert med en stort omfang av diagrammer (illustrasjonsplaner), og illustrasjoner (fotomontasjer med volum modeller) for å belyse prosjektets tilpasning til omgivelsene, og knyttet opp til de ulike temaene. Disse er også beskrevet i ”Plandokumentet”, hvor de viktigste er inntatt.

Trafikk
Planen legger opp til at all kjøretrafikk, med unntak av nyttetrafikk, skal gå i kulvert i bakkant av planområdet. Det vil gi en tilnærmet bilfri bydel.

Trafikkanalysene, som er utført, dokumenterer trafikkmengder og maksbelastning ved morgen- og ettermiddagsrush. Konklusjonene fra disse er tatt inn i ”Plandokumentet”, kap. 4.4. Hvis vi sammenholder den mengden som saneres ved at havnetrafikken flytter ut - viser analysen en nedgang i trafikkmengde for 1. byggetrinn ved maks. ettermiddagstime.